TND Hosting hỗ trợ Xenforo & Mysqli

Xenforo là mã nguồn PHP Forum có phí.Được phát triển bới 1 nhóm làm việc cho Vbulletin tách ra làm việc riêng. Được xây dựng trên nền tảng web 2.0 và XHTML.

Nhằm đáp ứng theo xu hướng và phong trào mới của cộng đồng IT Việt Nam, bắt đầu từ Hôm nay.

TND Hosting Đã Hỗ Trợ Xenforo

Toàn bộ Server(Windows Hosting và Linux Hosting sắp tới) của TND đã chính thức hỗ trợ MYSQLI ,được tối ưu hóa tốt nhất và thích hợp nhất đối với Xenforo.

Để lại bình luận