Hủy và hoàn lại tiền
TND có quyền hủy bỏ, tạm ngưng hoặc hạn chế quyền truy cập vào tài khoản bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo về bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản dịch vụ hoặc chính sách của TND.

Biến động tỷ giá hối đoái đối với thanh toán quốc tế là không thể tránh khỏi. Tất cả các khoản hoàn trả được xử lý bằng đô la Mỹ và sẽ phản ánh tỷ giá hối đoái có hiệu lực vào ngày hoàn trả. Tất cả các khoản hoàn trả có thể tùy thuộc vào sự biến động này và Tier.Net không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thay đổi tỷ giá hối đoái nào giữa thời điểm thanh toán và thời điểm hoàn tiền.

Khách hàng có thể hủy bất cứ lúc nào như đã trình bày ở trên. TND cung cấp cho bạn đảm bảo hoàn tiền trong ba mươi (30) ngày đối với các giải pháp lưu trữ được chia sẻ được quản lý và người bán lại. Máy chủ riêng ảo có bảo đảm hoàn tiền trong bảy (7) ngày. Điều này được giả định kể từ ngày kích hoạt dịch vụ. Yêu cầu hủy sau 30 ngày đầu tiên sẽ có hiệu lực vào ngày gia hạn cho gói lưu trữ cụ thể đó. Trừ khi được yêu cầu cụ thể, tài khoản sẽ vẫn hoạt động cho đến khi hết thời hạn. Nếu tài khoản đủ điều kiện, mọi yêu cầu hoàn lại tiền ngoài khoảng thời gian 30 ngày đầu tiên sẽ được đưa ra theo tỷ lệ với bất kỳ khoản chiết khấu kéo dài nào trước đó đã được giữ lại. Tiền hoàn lại sẽ được xác định sau khi tài khoản đã bị hủy. Các khoản thanh toán quá 60 ngày có thể yêu cầu hoàn lại tiền qua PayPal hoặc séc gửi qua thư do các chính sách và quy trình tài khoản người bán của chúng tôi.

Phương thức thanh toán không hoàn lại
Chuyển khoản Ngân hàng
Thanh toán qua Western Union
Séc
Chuyển tiền Không được hoàn lại phí quản lý, đăng ký tên miền, địa chỉ IP, phí giấy phép và phí cài đặt cho phần mềm tùy chỉnh. Tính đủ điều kiện của các khoản hoàn trả nói trên sẽ được xác định tại thời điểm hủy bỏ. Chỉ những tài khoản sử dụng lần đầu mới đủ điều kiện để được hoàn lại tiền. Ví dụ: nếu bạn đã có tài khoản với chúng tôi trước đó, đã hủy và đăng ký lại, bạn sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại tiền. Bạn cũng sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại tiền nếu bạn đã mở tài khoản thứ hai với chúng tôi.

Bất kỳ vi phạm nào đối với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc các chính sách liên quan sẽ từ bỏ chính sách hoàn lại tiền.

English Bellow

Cancellations & Refunds
TND reserves the right to cancel, suspend, or otherwise restrict access to the account at any time with or without notice for any violation of its terms of service or policies.

Exchange rate fluctuations for international payments are constant and unavoidable. All refunds are processed in U.S. dollars, and will reflect the exchange rate in effect on the date of the refund. All refunds are subject to this fluctuation and Tier.Net is not responsible for any change in exchange rates between time of payment and time of refund.

Customers may cancel at any time as described above. TND gives you a thirty (30) day money back guarantee on managed shared hosting and reseller solutions. Virtual private servers have a seven (7) day money back guarantee. This is assumed from the date of service activation. Cancellations requested after the initial 30 days will go into effect on the renewal date for that particular hosting package. Unless specifically requested, the account will remain active until the period expires. If the account is eligible, any request for a refund outside of the initial 30 day period will be given on a prorated basis with any previous extended term discount withheld. Refunds are to be determined once the account has been canceled. Payments older than 60 days may require a refund via PayPal or mailed check due to our merchant account policies and procedures.

Non-refundable Methods of Payment (Credit Issued)
Bank Wire Transfers
Western Union Payments
Checks
Money Orders
There are no refunds on administrative fees, domain name registrations, IP addresses, license fees, and installation fees for custom software. Eligibility of said refunds will be determined at the time of cancellation. Only first-time accounts are eligible for a refund. For example, if you’ve had an account with us before, canceled and signed up again, you will not be eligible for a refund. You will also not be eligible for refund if you have opened a second account with us.

Any violation of our Terms of Service or related policies will waive the refund policy.